Algemene voorwaarden inkomende post, scanpost en digitalepost onder het label ADD Post Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten zoals deze wordt aangeboden op de website van ADD Post met betrekking tot inkomende post: www.addtelecom.nl, ADD Business Point, www.addbusinesspoint.nl of ADD Business Center, www.addbusinesscenter.nl of andere direct of indirect aan ADD Urban BV gelieerde ondernemingen beperkt tot post diensten zoals deze staan vermeld op de website van ADD post, www.addpost.nl. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op andere diensten of producten van ADD Urban BV; Het verwerken van inkomende post, scanpost en digitale post is een service die door ADD Urban B.V. gevestigd aan Stationsplein 9-11 te Goes en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58681345 ( hierna te noemen ADD) wordt geleverd aan bedrijven en particulieren die een overeenkomst zijn aangegaan met ADD of andere direct of indirect aan ADD Urban BV gelieerde ondernemingen beperkt tot post diensten zoals deze staan vermeld op de website van ADD post, www.addpost.nl. Op de punten waar in onderstaande aanvullende voorwaarden wordt gesproken over "inkomende post diesten" heeft dit betrekkeing op fysiek ingkomende post, scanpost en digitale post. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. De algemene voorwaarden zijn ook via Internet in te zien: http://www.addpost.nl/wp-content/uploads/2014/01/algemene-voorwaarden-fenit.pdf. Door het tekenen van een offerte of overeenkomst van ADD met de dienstverlening inkomende scanpost, digitale post en het fysiek verwerken van inkomende post, of het invullen van een checklist mbt het verwerken van inkomende poststukken geeft u te kennen de inhoud van de FENIT voorwaarden grondig te hebben bestudeerd en de FENIT voorwaarden te erkennen als de bepalende voorwaarden bij deze overeenkomst. In aanvulling op de FENIT voorwaarden zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op de dienstverlening die door u bij ADD wordt afgesloten. Inkomende post diensten 1. U gaat ermee akkoord en garandeert dat de inkomende post diensten niet onrechtmatig, illegaal of voor frauduleuze redenen wordt gebruikt danwel gaat gebruiken. Ook is uw gebruik van de postdienstverlening, het verzenden van o.a. poststukken, niet in strijd met de algemene voorwaarden van PostNL. 2. U bevestigt dat uw gebruik van de inkomende post diensten niet in tegenspraak is met enig Nederlands recht. 3. Voor het automatisch doorzenden van de post van uw postadres naar het postadres van het ADD Scancentrum kunt u gebruikmaken van de PostNL “verhuisservice”of “doorzendservice”dienstverlening. Voor het gebruik van deze diensten dienst u bij PostNL één van deze overeenkomsten afsluiten en voldoen aan de hiervoor geldende algemene voorwaarden van TNT Post. 4. U gaat ermee akkoord dat ADD geen verantwoordelijkheid heeft voor het niet of te laat afleveren van de te verwerken poststukken door de betreffende postbezorger. ADD is daarnaast op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade, direct danwel indirect, door niet, verkeerd of te laat verwerkte poststukken, of poststukken die u niet, te laat of verkeerd bereiken. 5. Het is de verantwoordelijkheid van U om ervoor zorg te dragen dat het adres op de te verwerken poststukken exact gelijk is aan het adres van het scancentrum van ADD. 6. Ontvanger van poststukken. ADD wordt, door het afsluiten van de inkomende post diesten overeenkomst, door de rechtmatige ontvanger van de poststukken, gerechtigd om de poststukken geadresseerd aan u of Uw organisatie in ontvangst te nemen en te openen. ADD accepteert de ontvangst van normale, voldoende gefrankeerde poststukken. Dit is ook van toepassing voor aangetekende poststukken, geadresseerd aan u of uw organisatie, zal aannemen, openen en verwerken. Als U besluit om de aan u geadresseerde poststukken niet in ontvangst wilt of kunt nemen dan is ADD gerechtigd om deze, aangetekende en normale poststukken, retour afzender te sturen. 7. Rembours zendingen. ADD accepteert geen poststukken welke naar ons gezonden worden onder rembours. 8. Scanning. Bij het accepteren van deze voorwaarden autoriseert u ADD voor het scannen van uw inkomende poststukken. ADD is gerechtigd om de buitenkant van de poststukken te digitaliseren, de poststukken te openen, en de inhoud te digitaliseren. ADD is gerechtigd om het scannen van uitzonderlijk grote poststukken te weigeren. Uitzonderlijke grote poststukken zijn poststukken waarbij het aantal te scannen pagina’s van dit poststuk het gemiddelde aantal pagina’s van te scannen poststukken van ADD met 50% overschrijdt. Poststukken welke niet door ADD gedigitaliseerd en verwerkt worden zijn o.a. (i) tijdschriften, (ii) boeken, (iii) brochures and (iv) catalogi. 9. Archief periode. Afhankelijk van de gekozen inkomende post diesten worden de poststukken na 2 weken aan u geretourneerd dan wel na 3 maanden vernietigd dan wel voor een periode van 7 jaren gearchiveerd. Exacte instructies voor het archiveren kunt u kwijt op de checklist. U gaat akkoord dat ADD de poststukken na het verlopen van de bewaartermijn professioneel vernietigt. 10. Poststukken met Geld, cheques, sieraden en andere kostbaarheden. U gaat ermee akkoord dat ADD niet verantwoordelijk is voor inhoud die meegezonden wordt in een poststuk dat wij voor u moeten verwerken danwel digitaliseren. U gaat akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is verzenders van deze poststukken hier vooraf over in te lichten. Het verzenden en verwerken van dergelijke poststukken is volledig voor uw risico. 11. Stopzetting. Na afloop van de looptijd van de overeenkomst dan wel na stopzetting van deze overeenkomst zal ADD stoppen met het openen, scannen en/of verwerken van uw inkomende poststukken. Er zal, indien nodig, nog eenmaal, 2 weken na de stopzetting, een verzending plaatsvinden van alle gescande dan wel onscanbare, dan wel gearchiveerde poststukken naar uw adres. Wanneer er na deze periode nog poststukken binnen komen, zullen deze poststukken na het scannen van de omslag retour afzender worden gestuurd. Het is mogelijk om extra dienstverlening af te sluiten om retourzending van deze poststukken met een 2- wekelijkse interval in stand te houden. Voor meer informatie: ADD Urban BV Stationsplein 9-11 4461 HP Hoes Telefoon: 0113-789003 E-mail: info@addmail.pro www.addpost.nl Download hier Algemene voorwaarden inkomende post Download hier algemene-voorwaarden-fenit